Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Biyomap-webshop

 

M.A.P. Maximum Art Protection(Biyomap-webshop), gevestigd te 3645 BX, Vinkenkade 77-111 te Vinkeveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55499554

Artikel 1 Definities

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Biyomap Webshop en de afnemer.

2. Bij het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Biyomap Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook art. 5.5.

2. Biyomap Webshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Biyomap Webshop niet tot levering van deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Biyomap- Webshop. Indien Biyomap Webshop de bestelling niet accepteert zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar worden gemaakt aan de afnemer. Indien een bestelling niet binnen 14 dagen betaald is (in geval van vooruitbetaling) vervalt de aanbieding. De op de internetpagina vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Afbeeldingen en specificaties 

1. De afbeeldingen, tekeningen, kleuren van aangeboden producten en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Betalingen en Levering

 1. Voor bezorging van bestellingen worden bezorgkosten berekenend, de bezorgkosten hangen af van het volume en/of het gewicht van de bestelling en de verzendadres.  Biyomap Webshop behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

2. Indien Biyomap Webshop gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Biyomap Webshop ter beschikking heeft gesteld.

3. De termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Biyomap Webshop schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Biyomap Webshop.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Biyomap Webshop.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Biyomap Webshop blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Garantie 1. Biyomap Webshop verschaft de afnemer een digitale factuur welke dient als schriftelijk garantiebewijs. Hiermee kan de afnemer binnen de garantietermijn zichtbare gebreken kosteloos laten vervangen dan wel laten herstellen mits de ontstane gebreken niet het gevolg zijn van gebruiks- cq. slijtagesporen. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Biyomap Webshop te retourneren en het eigendom daarover aan Biyomap Webshop te verschaffen.

2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Biyomap Webshop, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

3. Na verloop van de garantietermijn is Biyomap Webshop gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Biyomap Webshop niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Voor verdere informatie inzake garantieregelingen klikt u op “Garantie” op onze service-pagina.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid

 1. De afnemer is gehouden te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de afnemer dit binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Biyomap-webshop mede te delen.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Biyomap Webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. De afnemer heeft het recht om in bovenstaand geval, het product binnen 30 werkdagen na aflevering aan Biyomap Webshop te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke mededeling hiervan en indien de verpakking onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van de afnemer zijn.

4. De afnemer heeft het recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Binnen deze termijn mag de afnemer zonder opgaaf van redenen het afgeleverde product retourneren, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor rekening afnemer zijn. Biyomap Webshop zal in een dergelijk geval verplicht zijn het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terug te storten op rekening afnemer. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten welke speciaal (op bestelling) zijn gemaakt of zijn samengesteld.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Biyomap Webshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Biyomap Webshop op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Biyomap Webshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Biyomap Webshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart Biyomap Webshop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de afnemer aan Biyomap Webshop informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Biyomap Webshop zich de rechten en bevoegdheden voor die Biyomap Webshop toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Biyomap Webshop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Biyomap Webshop het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Biyomap Webshop haar verbintenis had moeten nakomen.

2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14 Geschillen

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Milieuvriendelijk

 

Jaarlijks worden in de kunstwereld 150.000 rollen bubbelplastic gebruikt en weggegooid. Een enorme afvalberg. Daarom is er nu de BIYOMAP, de uitgelezen vervanger van het milieubelastende bubbelplastic! De Biyomap is een nieuwe milieuvriendelijke herbruikbare verpakking voor schilderijen, ontwikkeld door en voor kunstenaars. Milieuvriendelijk, makkelijk en maximale bescherming . In-en uitpakken wordt een koud kunstje!

 

Kortingscode

...voor galeries en kunstenaars!
Galeries en kunstenaars kunnen met de speciale kortingsbon korting krijgen. Vraag deze vandaag nog aan door een mail te sturen naar
o.v.v. uw inschrijfnummer K.v.K. en adresgegevens.

Biyomap in de gouden kans 2010

Biyomap werd genomineerd voor de Gouden Kans 2010, dé prijs voor de meest innovatieve ondernemer in Noord-Holland. Het Kansenkanon kende Biyomap deze nominatie toe voor deze milieuvriendelijke schilderijverpakking.